[1]
Rosen Iliev and Boyko Ranguelov 2020. Fractal analysis of the mesas within Deuteronilus Mensae region of Mars. To Physics Journal. 5, (Apr. 2020), 68-71.